| strona główna | |o nas | |kontakt | |E-sklep |

materiały

do pobrania pdfzaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

wykaz dokumentów przy umowie o pracę

wykaz dokumentów przy emeryturze/rencie

wykaz dokumentów przy działalności gosp.

wykaz dokumentów przy gosp.rolnym

wykaz dokumentów przy innych dochodach

RATY W SANTANDER CONSUMER BANK

KTO MOŻE KUPIĆ ?

UMOWA O PRACĘ

źródło dochodu

dokumenty akceptowalne

 • zatrudnienie na podstawie Umowy o pracę lub Umowy na zastępstwo lub Umowy na czas wykonywania pracy

 • pełnienie funkcji społecznej

 • prowadzenie rodziny zastępczej

 • górnicze świadczenie urlopowe

 • zatrudnienie na podstawie kontraktu menadżerskiego, marynarskiego

 • zasiłek macierzyński

 • stałe dodatki do podstawowego wynagrodzenia określone w formie umowy lub ustawy (premia, refundacja kosztów paliwa, ryczałt za samochód prywatny, zwrot kosztów lub ryczałt za wynajem mieszkania, wynagrodzenie z tytułu nadgodzin, dodatki mundurowe, urlopowe)

 • zaświadczenie* o zatrudnieniu i wysokości zarobków

 • wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ wynagrodzenia na konto lub aktualny "Pasek płacowy" lub "Lista płac"

 • informacja o wynagrodzeniu i ubezpieczeniach społecznych (RMUA), gdzie kwotą brutto jest podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

 • zaświadczenie* / Umowa / uchwała Prezydium Sejmu / Rady Miasta / Rady Gminy o wysokości przyznanej diety / decyzja z PCPR / MOPS / Starosty o wysokości wypłacanego świadczenia z tytułu prowadzenia rodziny zastępczej / odcinek ZUS lub przekaz pocztowy o wysokości przyznanego zasiłku macierzyńskiego

 • UWAGA: w przypadku kontraktu marynarskiego oprócz jedego z ww. dokumentów KUPUJĄCY powinien okazać książeczkę żeglarską z danymi osobowymi i z czytelnymi wpisami dat zamustrowania, wymustrowania z okresu min. 2 ostatnich lat, dokumentującymi pobyt na morzu przez 6 miesięcy w roku.

EMERYTURA/RENTA

źródło dochodu

dokumenty akceptowalne

 • emerytura / renta krajowa i zagraniczna

 • zasiłek / świadczenie przedemerytalne

 • renta z tytułu niezdolności do pracy

 • renta socjalna

 • renta rodzinna

 • renta strukturalna

 • renta wyrównawcza

 • renta powypadkowa

 • świadczenie pielęgnacyjne

 • stałe dodatki łączone z podstawowym świadczeniem (kombatanckie, dla sierot, za tajne nauczanie, dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny, świadczenia dla deportowanych i dla byłych żołnierzy górników, ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolei i za bezpłatny węgiel)

 • zaświadczenie* z ZUS / KRUS / WBE / MSWiA / ARiMR / Prokuratury Okręgowej o wysokości wypłacanego świadczenia emerytalno-rentowego (dotyczy także druku RENTIER)

 • decyzja o przyznaniu waloryzacji świadczenia emerytalno-rentowego, w tym o wysokości wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego

 • jeden z 3 ostatnich odcinków świadczenia emerytalno-rentowego

 • przekaz pocztowy, wyciąg bankowy potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego

 • zaświadczenie z banku lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego na konto

 • zaświadczenie z towarzystwa ubezpieczeniowego o wysokości zgodnie z dokumentem przyznanej renty lub pismo z sądu o wysokości przyznanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe renty oraz wyciągi, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wpłatę trzech ostatnich świadczeńrentowych

 • PIT-11A lub PIT-40A

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

źródło dochodu

dokumenty akceptowalne

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej (w tym przychód z najmu / dzierżawy) wg formy rozliczenia podatku dochodowego z US:

  • a-na zasadach ogólnych

  • b-w formie podatku liniowego

  • c-na podstawie ryczałtu

  • d-karty podatkowej

 • dot. a), c) zaświadczenie* z Urzędu Skarbowego o wysokości osiąganych dochodów lub przychodów (w IQ roku bieżącego obowiązują dokumenty wystawione za ubiegły rok rozliczeniowy)

 • dot. a) aktualne zestawienie z podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów (oryginał wydruku lub kopia wersji ręcznej) lub rachunek Zysków i Strat, lub Bilans z Księgi lub Zestawienie Obrotów, lub inne wydruki z systemów księgowych zawierających komplet informacji jak wymienione dokumenty (w IQ roku bieżącego obowiązują dokumenty wystawione za ubiegły rok rozliczeniowy) – podpisane przez księgowego lub biuro rachunkowe lub przez KLIENTA, jeżeli złoży na przedstawionym dokumencie oświadczenie o samodzielnie prowadzonej dokumentacji firmy*

 • dot. a) przekaz pocztowy, wyciąg, zaświadczenie* lub inne aktualne dokumenty bankowe potwierdzające wpłatę zaliczek na podatek dochodowy do US w 3 ostatnich miesiącach (brak wpłaty podatku w danym miesiącu oznacza brak dochodu w tym okresie)

 • dot. a) b) dokumenty potwierdzające wpłatę zaliczki na podatek dochodowy do US w 3 ostatnich miesiącach dla rozliczeń na zasadach ogólnych lub w formie podatku liniowego (brak wpłaty podatku w danym miesiącu oznacza brak dochodu w tym okresie; akceptowane są dowody wpłat dokonanych: za IQ do 20 maja, za IIQ do 20 sierpnia, za IIIQ do 20 listopada, za IVQ do 20 stycznia roku następnego)

 • dot. a) c) PIT-36 lub PIT-36L (w IQ roku bieżącego obowiązują dokumenty wystawione za ubiegły rok rozliczeniowy), potwierdzony datowaną pieczątką US lub nadaniem listu poleconego lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą

 • dot. a) c) PIT-28 (w IQ roku bieżącego obowiązują dokumenty wystawione za ubiegły rok rozliczeniowy), potwierdzony datowaną pieczątką US lub nadaniem listu poleconego lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą

 • dot. a) c) deklaracja VAT-7 wraz z dowodami wpłat podatku VAT, potwierdzone datowaną pieczątką US lub nadaniem listu poleconego lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą w 3 ostatnich miesiącach (brak wpłaty podatku w danym miesiącu oznacza brak dochodu w tym okresie)

 • dot. c) Ewidencja Przychodów (wydruk z pozycjami dochodowymi) lub dokumenty zawierające obliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego – podpisane przez księgowego lub biuro rachunkowe lub przez KLIENTA, jeżeli złoży na przedstawionym dokumencie oświadczenie o samodzielnie prowadzonej dokumentacji firmy, oraz dowody potwierdzające wpłatę zaliczek na podatek dochodowy do US w 3 ostatnich miesiącach (brak wpłaty podatku w danym miesiącu oznacza brak dochodu w tym okresie; akceptowane są dowody wpłat dokonanych: za IQ do 20 maja, za IIQ do 20 sierpnia, za IIIQ do 20 listopada, za IVQ do 20 stycznia roku następnego)

 • dot. d) decyzja US o przyznaniu karty podatkowej z określoną wysokością należnego podatku (stanowi podstawę do kalkulacji dochodu w bieżącym roku kalendarzowym oraz do końca IQ roku następnego)

GOSPODARSTWO ROLNE

źródło dochodu

dokumenty akceptowalne

 • prowadzenie gospodarstwa rolnego

 • dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa

 • dzierżawa gospodarstwa rolnego

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarki rolnej, w tym z gospodarstwa użytkowanego na podstawie umowy dzierżawy

 • nakaz płatniczy lub decyzja o wymiarze podatku rolnego z Urzędu Gminy

 • decyzja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycząca przyznania i wysokości dopłat bezpośrednich na okres roku wskazanego na decyzji, w tym z tytułu wspierania gospodarstwa na obszarach górskich i innych o niekorzystnych warunkach gospodarowania

 • wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzający wpłatę kwoty dopłaty bezpośredniej

 • aktualna umowa na kontraktację / pracę sezonową lub inny dokument potwierdzający współpracę, np. zaświadczenie* z okręgowej spółdzielni oraz faktury / dowody wpłat dotyczące płatności z tytułu umowy na kontraktację z ostatnich trzech miesięcy lub wszystkich miesięcy współpracy sezonowej (nie są wymagane, jeżeli umowa / dokumenty zawierają informację o wypłacanych kwotach)Każdy produkt w naszym Salonie można zakupić na raty korzystając z Santander Consumer Bank.
Aby móc kupić na raty należy posiadać ważny dokument tożsamości oraz przedstawić zaświadczenie o źródle i wysokości dochodów.
Dochody można osiągać z tytułu wynagrodzenia na podstawie umowy o poracę, emerytury/renty, działaności gospodarczej, działalności rolniczej lub innych.
Jeśli Kupującego dotyczy oferta 'Kredyt na Dowód' wystarczy tylko dowód osobisty potwierdzający tożsamość.
Zakupy można rozłożyć maksymalnie na 36 m-cy.
Pierwsza rata spłacana jest miesiąc od podpisania umowy ratalnej (przelewem, na poczcie lub bezpośrednio w banku Santander Consumer Bank).
Wniosek Kupujący podpisuje osobiście w Salonie, umowę można sporządzić telefonicznie podając wszelkie potrzebne informacje.
O nas         | E-sklep     | Kontakt